Siekiant pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais bei vidinės rinkodaros tikslais šioje svetainėje yra naudojami slapukai.
 Toliau naudodamiesi šia svetaine Jūs sutinkate su mūsų privatumo politika ir slapukų naudojimu. Plačiau... 

Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB „Milteka“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
-asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
-asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
-asmens duomenys nuolat atnaujinami;
-asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
-asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

Sąvokos:
1. Duomenų valdytojas – UAB „Milteka“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 305682643, buveinės adresas Savanorių pr. 278-101, LT-50201 Kaunas.
2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėje, elektroninėje parduotuvėje, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

1. Aasmens duomenų šaltiniai
1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats.Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, registruojasi paslaugoms, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, dalyvauja apklausose, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.
2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje.Duomenų subjektas pildo joje esančias formas, pateikia kontaktinius ar kitus asmens duomenis, reikalingus apsipirkimo procedūrai vykdyti arba dėl kokios nors kitos priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių.Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

2. Asmens duomenų tvarkymas
1. Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi:
1.1. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:
1.1.1. Prekyba, elektroninė prekyba, rinkodara ir bendravimas su Klientais bei ryšių su Klientais, įskaitant Klientų asmens duomenų tvarkymą šiais tikslais, valdymas:
1.1.2. UAB „Milteka“ įsipareigojimų savo Klientams vykdymas bei valdymas;
1.1.3. Pasiūlymų ir kainų skelbimų bei kitų įpareigojančių ir neįpareigojančių dokumentų valdymas, tvarkymas ir pateikimas;
1.1.4. Ryšių su klientais palaikymas ir plėtojimas, kūrimas;
1.1.5. Klientų lojalumo programų valdymas ir tvarkymas;
1.1.6. Rinkodaros ir komunikacijos tikslais, pvz., vykdant rinkodaros tyrimus, taikant tiesioginės rinkodaros priemones, automatizuotą rinkodarą, informuojant Klientus apie naujas funkcijas, produktus arba pristatymus ir specialias akcijas;
1.1.7. Sąskaitų išrašymas;
1.1.8. UAB „Milteka“ vykdydama licencijuojamą ūkinę komercinę veiklą - prekyba civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, laikosi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo, tvarko savo ginklų apskaitą ir Ginklų registro nuostatų nustatyta tvarka teikia duomenis Ginklų registrui, E. Policija sistemai.
Šiais tikslais renkame šiuos duomenis:
-Vardas (-ai), pavardė (-ės);
-Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
-Gyvenamosios vietos ar prekių pristatymo adresas.
Jei perkama prekė Speciali, Pirkėjo gali būti prašoma pateikti šiuos duomenis:
-Gimimo data;
-Asmens kodas;
-Leidimo įsigyti Specialią prekę numeris;
-Leidimo galiojimo terminas;
-Leidimą išdavusio policijos komisariato pavadinimas.
Kiti duomenys, reikalingi paslaugos ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui.
1. Įmonės gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
-Vardas (-ai), pavardė (-ės);
-Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
-Darbovietė ir pareigos;
-Gyvenamosios vietos adresas;
-Banko sąskaitos duomenys.
2. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
-Vardas (-ai);
-Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
-Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.
3. Įmonės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
-vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įmonės rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.
4. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

3. Asmens duomenų teikimas
1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
3. Įmonė taip pat gali teikti pacientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

4. Aasmens duomenų saugojimo terminas
1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

5. Duomenų subjekto teisės
1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais duomenimis, tvarkymo tikslais, saugojimo laikotarpiu, savo teisėmis, informacija ar naudojamas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą bei jo loginį pagrindimą.
2. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.
3. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
4. Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
5. Reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
7. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą.
8. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo.
9. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galima kreiptis
1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:
1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: uabmilteka@gmail.com ;
1.2. žodžiu – telefonu: +370 606 89555;
1.3. raštu – adresu: Savanorių pr. 278-101, LT-50201 Kaunas.
1.4. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
Nepavykus sprendimo rasti kartu, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

7. Slapukų naudojimo tvarka
1. Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.
3. Duomenų subjektas visada išlieka anonimiškas.
4. Slapukus naudojami skaidriai ir atsakingai. Kokie slapukai yra įrašomi, visuomet galima peržiūrėti savo naršyklėje. Bet kada galima atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeičiant nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus. Kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas ar nesutikimas, kad būtų įrašomi ir naudojami slapukai, gali sulėtinti naršymo svetainėje greitį, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

8. Duomenų subjekto atsakomybė
1. Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
1.1. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

9. Baigiamosios nuostatos
1. Perduodami Įmonei asmens duomenis, sutinkate su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.gohunt.lt.
3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.gohunt.lt.
____________________________________________________________
Įmonė: „Milteka", UAB
Įm. Kodas: 305682643
PVM mokėtojo kodas: LT100013780713
Atsiskaitomoji sąskaita: LT867300010166280855, AB bankas ,,Swedbank”
Parduotuvės adresas: Savanorių pr. 278-101, LT-50201 Kaunas.
Tel: +370 606 89555
El.paštas:
uabmilteka@gmail.com